نویسنده = ������������ ������
شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 153-175

علی جوادی؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ عبد الحسین کلانتری