نویسنده = ���������������� ����������������
تأثیر آموزش رسمی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اُپک و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 127-145

10.22059/ppolicy.2017.60839

وحید مهربانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ الهه میثاقی فر؛ مهدی نوری