نویسنده = ������ ������������ ��������
شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-156

10.22059/ppolicy.2016.59235

طیبه نیک رفتار؛ الهه حسینی؛ عاطفه مقدم