فراخوان دریافت مقاله در بخش معرفی و نقد کتاب

بسمه تعالی

فصلنامه سیاستگذاری عمومی در نظر دارد در بخشی تحت عنوان سیاست پژوهشی به معرفی، تحلیل و نقد آثار بین المللی منتشر شده در حوزه سیاستگذاری عمومی بپردازد. بدین منظور در اولین فراخوان این مجموعه که به کتب سیاستگذاری عمومی اختصاص دارد؛ مطابق مراحل ذیل عمل می شود:

  1. مجموعه ای از کتب سیاستگذاری عمومی در سایت نشریه قرار می گیرد.
  2. نویسندگان با توجه به تخصص خود یکی از آثار را انتخاب کرده و از طریق ایمیل نشریه درخواست معرفی و تحلیل آن را ارسال می کنند.
  3. در صورت موافقت نشریه، نویسنده ظرف مدت دو ماه مقاله ای حاوی حداقل  5400 کلمه و حداکثر 6100 کلمه که حاوی معرفی خلاصه مهمترین و اصلی ترین یافته های نویسنده/ نویسندگان و تحلیل و نقد آن است را از طریق سامانه نشریه ارسال می کند.
  4. مقاله جهت داوری ارسال می گردد و در صورت تأیید در بخش سیاست پژوهی فصلنامه منتشر می شود.

نکته 1: نویسندگان در تحلیل و نقد کتاب می توانند از سایر پژوهشهایی که به تحلیل و نقد اثر مربوطه پرداخته اند نیز (با ذکر مأخذ) بهره جویند.

نکته 2: هزینه ای بابت انتشار مقالات پذیرفته شده در این حوزه دریافت نمی شود.

 
 
   
     Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach  From Network Structure to Policy Design in Water Protection  

     

   Public and Private Social Policy  Health and Pension Policies in a New Era    
       Governance, Domestic Change, and Social Policy in China  100 Years after the Xinhai Revolution