کلیدواژه‌ها = ساختار تودرتو
بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 9-31

10.22059/jppolicy.2020.75192

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت