کلیدواژه‌ها = فراترکیب
فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 243-260

10.22059/jppolicy.2021.83377

میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی