نویسنده = ���������� �������������������� ����������
زندان‌زدایی در ایران به مثابه یک سیاست: تحولات و چارچوب نظری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 107-121

10.22059/jppolicy.2023.91406

اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی