نویسنده = ���������� ��������
طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 117-132

مهدی قدمی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا یزدانی