نویسنده = �������� ������������ ������������
ارائه الگوی سیاستگذاری ارتقای توان لیسانس دهی خدمات مهندسی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 29-47

10.22059/jppolicy.2021.84821

میثم نریمانی؛ حسن حیدری؛ علیرضا شجاع مرادی