نویسنده = ���������������� ����������
بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 67-82

10.22059/jppolicy.2022.87948

بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی