نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-116

سید عطاءلله سینائی؛ پویان کیانی؛ مریم نفیسی مقدم