نویسنده = ���������������� ��������
فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 243-260

میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی