نویسنده = �������������� ������
تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 49-69

رضا اخباری؛ علیرضا شکیبایی؛ مهدی نجاتی