نویسنده = مهدی فاطمی
واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 161-177

10.22059/jppolicy.2022.87953

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ سروش قاضی نوری؛ علی شایان