نویسنده = ������������ ��������
بازخوانی سیاست‌ها و قواعد نظام حق اختراع در پرتو مسئله تغییر اقلیم

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 199-213

زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی؛ حسین شاکری