نویسنده = ������������������ ��������
شناسایی عوامل موثر بر تحولاتِ حکمرانی آموزش عالی: مطالعه‌ای فراترکیب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 155-165

زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی