نویسنده = ���������������� �����������������
طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-41

10.22059/jppolicy.2021.80479

عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی


بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-61

10.22059/jppolicy.2021.80480

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت‌الله عباسیان؛ علی باریکانی