نویسنده = رضوی مهر، نرگس سادات
تعداد مقالات: 1
1. ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-57

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری