نویسنده = ���������������������� �������������� ������
بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 87-102

میترا کرمی؛ سیدحبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی