نویسنده = مهر محمدی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-176

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی