نویسنده = ���������� ������
اندازه‌گیری و مشخصه‌سازی تغییر سیاست‌های انرژی در گذر زمان: موردکاوی صنعت برق انگلستان

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 37-54

سید محمد صادق امامیان؛ علی ملکی؛ نجم الدین یزدی