نویسنده = ������������������������������� ��������