نویسنده = منوریان، عباس
تعداد مقالات: 3
1. ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-57

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری


2. شناسایی عوامل بازدارنده خط‌مشی گذاری شورایی در ایران؛ مورد مطالعه: شورای عالی اداری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 75-90

رضا رستم لو؛ عباس نرگسیان؛ عباس منوریان


3. طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-28

عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی