نویسنده = محمد صفری
تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 225-242

10.22059/jppolicy.2021.80489

رضا زارع؛ محمد صفری


طراحی سیاست

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 291-309

10.22059/ppolicy.2019.73718

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع


تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 177-197

10.22059/ppolicy.2018.68433

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع