نویسنده = �������������� ��������������
طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 117-132

10.22059/jppolicy.2022.85915

مهدی قدمی؛ مرتضی موسی‌خانی؛ سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا یزدانی


فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 79-104

10.22059/ppolicy.2018.65592

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی