نویسنده = �������� �������� ��������
طراحی الگوی نوآوری خدمات شهروندی دولت الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 35-60

10.22059/ppolicy.2017.64170

حبیب رودساز؛ محمدرضا زرگر؛ حسین اصلی پور