نویسنده = ������������ ��������
ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 95-114

امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری


شناسایی مؤلفه‌های ناظر بر رعایت عدالت بین‌نسلی در خط‌مشی بودجه‌ای ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 143-161

علی‌اصغر پورعزت؛ حیدر احمدی؛ افسانه عباسی؛ طیبه عباسی


طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-28

عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی