نویسنده = ���������� ��������������
سیاستگذاری راهبردی ایران در سوریه و عراق (2011-2020)

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 257-276

10.22059/jppolicy.2021.84834

علی علویان؛ ابراهیم متقی؛ گارینه کشیشیان