نویسنده = قاسمی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 187-209

شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی