نویسنده = ������������ ������ ����������
درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 79-99

10.22059/ppolicy.2016.60110

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ سید کاظم حسینی