نویسنده = ثنائی پور، هادی
تعداد مقالات: 1
1. سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-40

سعید جعفری مقدم؛ محمدرضا زالی؛ هادی ثنائی پور