نویسنده = ���������������� �������� ������
چارچوب سنجش نوآوری در نانوتکنولوژی: مطالعه‌‌ موردی حوزه‌‌ نانوتکنولوژی ایران

دوره 1، شماره 2، تیر 1394، صفحه 89-105

حسین رضا علیزاده؛ حبیب الله طباطبائیان